REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(REALIZACJA VOUCHERÓW)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, wydany w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344; t.j. z dnia 2020.03.03) określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży Usługi oferowanej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.fizyou.pl a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej www.fizyou.pl w formie, która umożliwia pobranie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć:

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej www.fizyou.pl;

Voucher dokument na okaziciela, wystawiony przez Sprzedawcę w formie elektronicznej (PDF) na podstawie Zamówienia, potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający do uzyskania przez okaziciela jednej z Usług, wymienionych w tym dokumencie. Voucher nie zawiera terminu, do którego Usługa może być wykonana. Każdy Voucher posiada swój indywidualny numer.

Usługa – usługa świadczona na podstawie Vouchera w Centrum Fizjoterapii FizYou, położonym w Stanisławowie Pierwszym (05-126), przy ul. Słonecznej 31;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia na odległość umowy sprzedaży Usługi, za pośrednictwem Serwisu, określające ilość Usług i dane osoby uprawnionej do ich uzyskania.

Serwis – strona internetowa o adresie www.fizyou.pl, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje Zamówienia i zawiera umowę objętą niniejszym Regulaminem;

Sprzedawca – Jan Szczepański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FIZJOTERAPIA JAN SZCZEPAŃSKI z siedzibą w Nieporęcie, adres: 05-126 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 125A, posługujący się numerem NIP: 9522054666

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawną albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;

System płatności online – internetowy serwis usługowy Przelewy24 (operator płatności), należący do PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Informacje o Usługach, znajdujących się w ofercie Sprzedającego w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z treścią Regulaminu.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym w chwili potwierdzenia Zamówienia, poprzez wciśnięcie przycisku: „Zamów” co będzie się wiązało z obowiązkiem dokonania zapłaty.

 3. Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest:

  1. zapoznanie się Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptowanie ich treści;

  2. poprawne złożenie Zamówienia;

  3. potwierdzenie Zamówienia.

 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

 5. Wartość Usługi jest wymieniona w Zamówieniu w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość, za którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy Usługę.

 6. Cena podana przez Sprzedawcę w Voucherze jest ceną brutto (zawiera podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia Vouchera).

 1. RODZAJE ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy następujące usługi za pomocą Serwisu:

  1. usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,

  2. usługa umożliwiająca zawarcie umowy na odległość (on-line) poprzez złożenie Zamówienia z Usługę;

  3. usługa przesłania na podany adres e-mail Vouchera.

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług dostępnych przez Serwis są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Użytkownika dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet z włączoną obsługą języka Java Script oraz posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 2. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mail Vouchera,

 1. ZASADY I WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA W CELU NABYCIA USŁUGI.

 1. Złożenie Zamówienia jest możliwe w Serwisie, w zakładce: „Produkt/Voucher”. W tym celu Użytkownik powinien kierować się wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami i postępować zgodnie z nimi.

 2. Dokonanie Zamówienia w celu nabycia Usługi nie wymaga rejestracji w Serwisie (założenia konta).

 3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik, po wybraniu Vouchera, jest zobowiązany do wciśnięcia przycisku: „Dodaj do koszyka”.

 4. Następnie zostanie wyświetlony stan koszyka, w którym będzie widoczna cena pojedynczego Vouchera oraz jego ilość. W tym miejscu Użytkownik będzie miał możliwość zmiany ilości Voucherów. Poniżej będzie widoczne podsumowanie koszyka i przycisk: „Przejdź do płatności”.

 5. Po przejściu do płatności Użytkownik będzie zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych, takich jak:

 1. Imię i nazwisko / nazwa firmy Użytkownika,

 2. Adres i adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika

 3. Dodatkowe uwagi do zamówienia.

 1. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik będzie zobowiązany do potwierdzenia, że zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności a następnie do wciśnięcia przycisku: „Zamów”. Potwierdzenie Zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku: „Zamów” będzie jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Usługi z obowiązkiem zapłaty za nią.

 2. Do chwili naciśnięcia przycisku „Zamów” Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, zmiany zawartości koszyka oraz metody płatności.

 3. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik zostanie przekierowany do Systemu płatności online, gdzie będzie mógł dokonać wyboru metody płatności, zgodnie z regulaminem operatora tego systemu i dokonać płatności.

 4. Po dokonaniu płatności i potwierdzeniu jej otrzymania przez Sprzedającego, Sprzedający prześle niezwłocznie Voucher, na wskazany w Zamówienia adres e-mail. Przesłany Voucher jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Jeśli System płatności online nie odnotuje płatności za Zamówienie w określonym czasie, Zamówienie zostaje anulowane. W celu ponownego złożenia Zamówienia należy wypełnić od nowa formularz Zamówienia i dokonać płatności.

 6. Błędnie oznaczone dane w formularzu Zamówienia Użytkownik będzie mógł skorygować wysyłając Sprzedawcy wiadomość e-mail na adres wskazany w Serwisie lub kontaktując się telefonicznie.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), Użytkownik ma prawo, w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zrezygnowania z realizacji Vouchera bez podania przyczyny.

 2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może wypełnić oświadczenie, według wzoru dostępnego pod poniższym linkiem i przesłać Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@fizyou.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Sprzedawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany adres e-mail, dezaktywuje Voucher oraz zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 4. Wszelkie zwroty płatności dokonywane są drogą elektroniczną w taki sam sposób zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób zwrotu.

 5. Postanowienia tego rozdziału stosuje się także wobec przedsiębiorcy na prawach konsumenta, tj. do osoby fizycznej zawierającej umowę, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 7aa ustawy o prawach konsumenta).

 1. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Usługi objęte Voucherem były świadczone zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) oraz z opisem Usługi, zawartym w Serwisie.

 2. W razie braku zgodności Usługi z zawartą umową sprzedaży Użytkownikowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w przepisach rozdziału 5a (art. 43 a i nast.) ustawy o prawach konsumenta.

 3. Reklamację można złożyć pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy, wpisując numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Do reklamacji należy dołączyć opis sytuacji.

 4. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie najpóźniej 14 dni od dnia jej otrzymania, pod rygorem uznania reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Użytkownikowi w formie elektronicznej, na podany w Zamówieniu adres e-mail lub w formie pisemnej.

 6. Powyższe postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji, dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną. W takim przypadku Użytkownik powinien podać swoje imię nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i opis sytuacji.

 1. KLAUZULA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, przekazanych na formularzu Zamówienia jest Jan Szczepański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FIZJOTERAPIA JAN SZCZEPAŃSKI z siedzibą w Nieporęcie, adres: 05-126 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 125A, posługujący się numerem NIP: 9522054666, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@fizyou.pl

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa, do zawarcia której dochodzi z chwilą akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy sprzedaży.

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacji umowy sprzedaży będą niemożliwe.

 5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

 6. Administrator przekaże dane osobowe Użytkownika odbiorcom zapewniającym oprogramowanie sprzedaży, dostawcom systemu płatności online za pośrednictwem którego Użytkownik będzie mógł dokonać zapłaty za Zamówienie, dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur, podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.

 7. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 8. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. W oparciu o dane osobowe Użytkownika, Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 11. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych i prawach do danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.12.2023

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia w Serwisie.

 3. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika).

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawa o prawach konsumenta.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy według przepisów ogólnych.

 6. Sprzedający informuje, że Użytkownicy posiadający status konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w tym z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych są udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania ztych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 7. Użytkownicy posiadający status konsumenta mogą korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.

Gmina Nieporęt

Słoneczna 31, Stanisławów Pierwszy